توضیحات

طول مدت دوره 3 ماه و 3 ساعته می باشد.

پرده ی سینما صفحه ی زندگی نقش ها و چهره هاست. آدم هایی که هستند و در عین حال نیستند. شخصیت هایی که قصه ی زندگی ، افکار و احساسات شان در مقابل دوربین چیزی شده شبیه به زندگی واقعی ما.

آدم هایی که وجود ندارند، ولی ما خیلی وقت ها آن ها را می شناسیم، با آن ها درد می کشیم، گریه می کنیم و می خندیم. چهره هایی که رنج گذر زمان را نشان می دهند، جوانی که پیر می شود و پیری که جوان.

گریم، هنر ابراز نقش ها، نشان دادن مهربانی، نفرت، ترس و تردید در چهره هاست.