همکار گرامی جناب آقای رسول حاتمی مصیبت وارده را به شما تسلیت عرض می نمائیم.مرکز آموزش های هنری و سینمایی دارالفنون.