قابل توجه هنرجویان محترم مرکزآموزش های هنری وسینمایی دارالفنون باتوجه به تغییر ضوابط پذیرش پروژه های هنرجویان ونمرات عملی در زمان شیوع ویروس کروناولزوم رعایت کاهش ترددوفاصله اجتماعی  از هنرجویان عزیزی که تاکنون پروژه پایان دوره آموزشی خودراتحویل نداده اند درخواست می شود تابا مراجعه به پیشخوان سمت راست بالای سایت نسبت به  ثبت نام در سایت اقدام نمایند.
بدیهی است پس ازثبت نام،نام کاربری ورمز ورود جهت اتصال به پنل کاربری به ایشان اختصاص خواهد یافت وجزئیات پذیرش وانجام پروژه متناسب باهر رشته وهنرجو برای ایشان ارسال خواهد شد.
شاسان ذکر است درصورت عدم ثبت نام وانجام پروژه های پایان دوره نمره عملی به هنرجو تعلق نگرفته وگواهینامه پایان دوره برای ایشان صادرنخواهد شد.