رییس هیأت داوران اولین جشنواره عکس سلامت شهری ازبرگزاری مراسم اختتامیه این جشنواره در ساعت ۱۰صبح روزهجدهم  دی ماه ۱۳۹۶خبر داد.

محمدمهدی تدین موغاری با بیان این مطلب گفت:مراسم اختتامیه با حضورهنرمندان ،صاحبان آثار و شخصیت های فرهنگی وهنری برگزار خواهد شد.
همچنین از کتاب نمایشگاه که حاوی آثار منتخب اولین جشنواره عکس سلامت شهری است رونمایی خواهد شد.
تدین با اشاره به برگزاری نمایشگاه آثار منتخب درنگارخانه تهران اداره فرهنگ وارشاداسلامی شهرتهران افزود که این نمایشگاه به مدت یک هفته از تاریخ مذکور برگزاخواهد بود وپس از اتمام مراسم اختتامیه افتتاح خواهد شد،وی سطح آثار را مطلوب ودرراستای اهداف جشنواره توصیف کرد واز تجلیل ۲۷ عکاس برگزیده در این مراسم خبرداد.
تدین-مدرسه-ملی-سینمای-ایران