باشگاه مشتریان وفادار دارالفنون که مجموعه برنامه هایی را در قالب مسابقه وسرگرمی وبرنامه های انگیزشی به منظور ارتقاء سطح مشارکت هنرجویان وبازدیدکنندگان صفحات دارالفنون در فضای مجازی از پائیز سال گذشته آغاز کرده بود ،با شیوع ویروس کرونا به دلیل تعطیلی مرکز ومحدودیت های فاصله گذاری اجتماعی نتوانست تعدادی از جوایز را از فروردین ماه سال جاری به مشارکت کنندگان  اهداء نماید.براساس تصمیم جدید مدیریت تا پایان محدودیت هاجوایز به صورت وجه واریزی به حساب مشارکت کنندگان واریز می گردد.

باشگاه مشتریان وفادار

اسامی هنرجویان عزیزی که در این مرحله جوایز خود رادریافت نمودند بشرح ذیل است.
امین شاکردی آغمیونی ،عباس رهنمایی ،محمد صادق حسینی،مژگان عباداللهی،مریم السادات شریعتی،مهنازحسنی ترکلویی،نیکنام پژمان،ابوطالب هاشمی ،آرمیتا غلامی،رفیق چراغی دشتستانی ،سمیرامهاجر،عباس فردمحمدی
همچنین جوایز مربوط به شرکت کنندگان درمسابقات باشگاه عکاسان در اینستاگرام باشگاه عکاسان دارالفنون اعلام خواهد شد.