روابط عمومی مرکزمهارت آموزی کاردانش از برگزاری آزمون های مهارتی کاردانش دررشته های عکاسی وگرافیک رایانه این مرکزبا رعایت پروتکل های بهداشتی خبرداد.

آزمون مهارتی کاردانش مهارت عکاسی رنگی

آزمون مهارتی کاردانش طراحی رنگی

آزمون کاردانش بارعایت پروتکل

برگزاری آزمون کاردانش بارعایت پروتکل بهداشتی

 

 

 

 

 

 

 

آزمون مهارتی رتوش کاردانش

آزمون رتوش عکس مهارت کاردانش

آزمون کاردانش مهارت طراحی

آزمون مهارتی کاردانش طراحی رنگی وسیاه وسفید

 

 

 

 

 

 

 

آزمون مهارتی کاردانش رتوش عکس

آزمون مهارتی کاردانش رتوش عکس

آزمون مهارت عکاسی آتلیه

آزمون مهارتی کاردانش عکاسی آتلیه ای

 

 

 

 

 

 

 

آزمون مهارت رتوش وگرافیک رایانه

آزمون مهارتی کاردانش رتوش وگرافیک رایانه

مهارت عکاسی آتلیه

آزمون مهارتی کاردانش عکاسی آتلیه

 

 

 

 

 

 

 

عکاسی آتلیه آزمون مهارت

عکاسی آتلیه آزمون مهارت کاردانش

به نقل از روابط عمومی دارالفنون این آزمون ازساعت 8صبح روز یکشنبه 19مردادماه 1399درمحل مرکزمهارت آموزی دارالفنون آغاز ومطابق برنامه ریزی راس ساعت10صبح خاتمه یافت.مهارت آموزان رشته های عکاسی وگرافیک رایانه در مهارت های عکاسی رنگی ،عکاسی سیاه وسفید ، عکاسی آتلیه ای ،رتوش عکس ،طراحی رنگی ،طراحی سیاه وسفید،گرافیک رایانه به رقابت پرداختند.
این اولین باری است که به دلیل شیوع ویروس کرونا ورعایت فاصله گذاری اجتماعی ، پس از گذشت سالها مجددا آزمون های عملی رشته های کاردانش وزارت فرهنگ وارشاداسلامی به صورت غیر متمرکز برگزار می شود