عکس سیاه وسفیدعمودی را شاهد هستیم که ازنمای خیلی نزدیک ،چهره دختری از روبرو نشان داده می شود.او با یک چشم به دوربین چشم دوخته وچشم دیگر او توسط سرخروس سیاه رنگ پوشیده شده است.با توجه به رنگ لب وچشم،به نظرمیرسد صورت خود را کمی آرایش نموده است.
اولین نکته ای که بیننده متوجه می شود،مقایسه دو موجود ازجنس مخالف است،یکی چهره دخترکه نشانه زن بودن ودیگری،خروس که نشانه مرد بودن است.آیا با توجه به اینکه عوامل بیرونی عکس حکایت از آن دارد که این خروس به دست دختر،که خود عکاس است،بزرگ شده واو این عکس را در”پروفایل”خود قرار داده،میتوان به روش “نقد روانشناسانه”اورا زنی با روحیه وخصلت های مردانه ویا به عبارت دیگر،فمنیست،تصورکرد؟ اگرچنین است،چرا چهره خود را با آرایش زیباترکرده است؟ مگرفمنیست ها سعی نمی کنند چهره ای مردانه داشته باشند؟ پس این روش جلب توجه که خاص زنان نرمال است،برای چیست؟
اگرفمنیست بودن را منتفی بدانیم پس تصویر نصف مذکر،نصف زن چگونه توجیه میشود؟البته میتوان ازطرزگرفتن خروس جلوی صورتش،اینگونه نتیجه گرفت که او قصد دارد،ضمن نشان دادن علاقه خود به خروس ،ازاو به عنوان نوعی سپر دفاعی استفاده کند؟همچون زنی که اسلحه،چاقو ویا یک وسیله دفاعی دیگری را درمقابل بیگانه ای که قصد حمله به او را دارد،میگیرد.تبسم اونیز حکایت از نوعی لذت وخشنودی ازکارش دارد.

نقد وتحلیل این عکس توسط استادجوادپورسعید مدرس رشته عکاسی آموزشگاه عکاسی دارالفنون وابسته به سازمان سینمایی وزارت فرهنگ وارشاداسلامی انجام شده است.

عکاس:عاطفه آرانی