توضیحات

طول مدت دوره شامل 3 ترم  و هر ترم 12 جلسه 3 ساعته می باشد.

شروع دوره جدید از تاریخ 1399/05/02
روزهای پنج شنبه ساعت 10 الی 13

این رشته با هدف تربیت نیروی انسانی متخصص و ارائه آموزش های کاربردی مورد نیازدرعرصه فیلم سازی جهت همکاری با مراکزی چون سینمای حرفه ای،صدا وسیما،شرکت های فیلم سازی و تبلیغاتی طراحی شده و هنرجویان ضمن آشنایی سینما و تاریخ تحولات آن،باگزارش نویسی ،اصول و مبانی کارگردانی سینما ،مستندسازی، تکنیک ها و مبانی فیلم ،مدیریت پروژه،هدایت بازیگر ومباحث تخصصی فیلم وکارگردانی آشنا خواهند شد.
رشته  کارگردانی شامل ۳دوره مقدماتی -میانی -تکمیلی است.

هنرجویان پس ازپایان هردوره موظف به ارائه پروژه عملی می باشند وثبت نام در دوره های میانی وتکمیلی مستلزم قبولی در ترم مقدماتی می باشد.