توضیحات

طول مدت دوره :

12 جلسه 3 ساعته

شروع دوره:
شهریور ماه ، روزهای دوشنبه ساعت 16 الی 19

نام استاد:
رحیم نورورزی