14 تیرماه روز قلم بر اساتید فرهیخته ی اهل قلم و جامعه فرهنگی کشور مبارک باد

مرکز آموزشهای هنری و سینمایی دارالفنون