قابل توجه هنرجویان محترم

حسب دستور ستاد ملی کرونا کلاسهای حضوری آموزشگاه دارالفنون تا اطلاع ثانوی تعطیل می باشد.