کتاب آشنایی با عکاسی تالیقف استادمحمد مهدی تدین موغاری مدیر مرکز آموزش های هنری وسینماییی دارالفنون به چاپ سوم رسید .
کتاب آشنایی با عکاسی یکی از کتی تالیفی استادتدین است که در دانشگاه های کشور تدریس می شود.چاپ اول این کتاب درسال ۱۳۹۱توسط انتشارات مبنای خرد انجام شد.