این رشته با هدف تربیت نیروی انسانی متخصص و ارائه آموزش های کاربردی مورد نیازدرعرصه فیلم سازی جهت همکاری با مراکزی چون سینمای حرفه ای،صدا وسیما،شرکت های فیلم سازی و تبلیغاتی طراحی شده و هنرجویان ضمن آشنایی سینما و تاریخ تحولات آن،باگزارش نویسی ،اصول و مبانی کارگردانی سینما ،مستندسازی، تکنیک ها و مبانی فیلم ،مدیریت پروژه،هدایت بازیگر ومباحث تخصصی فیلم وکارگردانی آشنا خواهند شد.
رشته  کارگردانی شامل ۳دوره مقدماتی -میانی -تکمیلی است.
طول مدت هردوره آموزشی ۱۲جلسه ۳ساعته درمدت ۳ماه
هنرجویان پس ازپایان هردوره موظف به ارائه پروژه عملی می باشند وثبت نام در دوره های میانی وتکمیلی مستلزم قبولی در ترم مقدماتی می باشد