به محل و چگونگی قرارگیری عناصر موجود در یک صحنه٬ در یک عکس یا تابلوی نقاشی٬ کادربندی گفته میشود.

در ارتباط با موضوعاتی مانند پرتره و طبیعت بی‌جان، عکاس هم باید به محتوای عکس دقت داشته باشد و هم به روش تقسیم بندی و انتشار رنگ‌‌‌ها در تصویر. هنگام عکاسی از موضوعاتی مانند مناظر طبیعی، طبیعت یا ثبت تصاویر انسانی، بدون آمادگی قبلی، تنها روش عملی برای کمپوزوسیون تصویر، انتخاب صحیح نقطه دید و روش کادربندی است. کلید موفقیت عکس‌های رنگی انتخاب صحیح می‌باشد و آنچه خارج از کادر است، می‌تواند به مهمی‌آنچه که در داخل کادر است، باشد.

در شرایطی که امکان نزدیک شدن به سوژه وجود ندارد، استفاده از سایه‌ها و انعکاس‌ها، حضور سوژه را قدرت می‌دهد.