مدیر عامل :

محمد مهدی تدین موغاری

قائم مقام مدیر عامل :

 مریم حسینی

 معاونت ها:
امور اجرایی:

 حامد موحدیان عطار

امور بین الملل و جشنواره ها :

سید عباس طباطبایی

 برنامه ریزی و توسعه:

آقای سعید محبی

امور فرهنگی :

پژمان دادخواه

تبلیغات،اطلاع رسانی و بازاریابی:

علی مختاری موغاری

تولیدوتوسعه محتوای مجازی:

مهدی اشرفی

گروه مشاورین :

اعضاء هیات علمی :

همکاران آموزشی :

واحد های تابعه:

باشگاه عکاسان:

جناب آقای علیرضا عابدی

باشگاه گویندگان:

جناب آقای داود رمضانی