“نیروی انتظامی مظهر و تجسمی ازوظیفه شناسی همراه با عزت و سربلندی و نیز ضامن امنیت و آرامش مردم است.” مقام معظم رهبری
هفته نیروی انتظامی گرامی باد

مرکز آموزشهای هنری و سینمایی دارالفنون