نور ،فیلتر وابزارهای نورپردازی در عکاسی قسمت اول
تهیه وتالیف آموزشگاه عکاسی دارالفنون
گزیده ای از فصل ششم کتاب عکاسی کاربردی تالیف استاد محمد مهدی تدین موغاری مدرس دانشگاه ومدیر آموزشگاه عکاسی دارالفنون

نور،نوعی تابش الکترو‌مغناطیسی با سرعت سیصد هزار کیلومتر بر ثانیه است که می تواند به‌صورت موجی یا ذره‌ای منتشر شود.
در عکاسی نور از دو جنبه قابل ارزیابی است‌.

‌-نور برای اکسپوز: به این معنی که اگر نوری نباشد تصویری ثبت نخواهد شد.
در یک محیط کاملاً تاریک به هیچ عنوان نمی‌توان عکسی را بر روی سطح حساسی ثبت کرد و تفاوتی نمی‌کند که این سطح حساس، فیلم یا کاغذ عکاسی باشد و یا  CCDو CMOS(مگر در مواردی مانند عکاسی پزشکی که با امواج رادیویی عکاسی می‌کنند).

نور با کارکردهای زیبایی‌شناسی: مفهوم عکاسی بدون زیبایی دیگر هنر محسوب نمی‌شود و نهایت تأثیرگذاری یک عکس زمانی است که تناسبات زیبایی شناختی آن از لحاظ فرم، رنگ، نور، سایه، کنتراست و سایر وجوه مؤثر، به حداکثر نزدیک شود و نور با توجه به تأثیر مستقیم و غیر مستقیمی که بر جنبه‌های مختلف یک عکس می‌گذارد مهم‌ترین عامل ارتقای یک تصویر هنرمندانه است.کلیه اجسام اطراف ما یا منور هستند(یعنی از خود نور ساطع می‌کنند) و یا منیر هستند (یعنی نورهای منابع نور را بازتابش می‌کنند).
عوامل متعددی بر این کیفیات اثر می‌گذارند که مهم‌ترین آن‌ها شدت، رنگ، زاویه تابش و نوع منبع نور هستند

Light filtering tools Lighting in Photography Part I
Preparation Darolfunun Academy photography school
Excerpt from Chapter VI Application photography book written by Professor Mohammad Mehdi Tadayoon Moghari lecturer Academy photography school managers

Light, form of electromagnetic radiation at a speed of three hundred thousand kilometers per second, which can be either a wave or a particle to be released.
In light photography of two aspects of evaluation.
-Light for exposure: This means that if the optical image is not recorded.
In a completely dark is no photo on sensitive surface are recorded and no matter the level-sensitive, film or photographic paper or C.C D and C MOS (except in cases such as medical photography by radio waves shooting out).
Light aesthetics with functionality: The art of photography is not without beauty and the aesthetic impact of a picture when the proportions of it in terms of form, color, light, shadow, contrast, and other aspects of effective light up close and in accordance with the direct and indirect impact on the various aspects of a picture that’s most important to promote an artist Ast.k lyh objects around us are enlightened (i e emit light) and M onir (i e the reflective light sources).
Several factors affect the qualities most notably the intensity, color, and type of radiation angle of the light source