در عکس سیاه و سفید مربع شکل،مادری با پیراهن مشکی تمام قد به همراه پسری که پیراهن سفید و کلاه نظامی بر سر دارد،دیده میشود.کلاه برای پسرخیلی بزرگ به نظرمی رسدوبه حالت خبر دار ایستاده است.زمینه عکس نیز خاکستری تیره تا سیاه است.سمت چپ مادر پالتوی مردانه قرار دارد که در جا لباسی قرار داده شده و آویزان است.مادر آستین پالتو را در بازوی خود گرفته است

فضای تیره عکس،لباس سرتا پا مشکی مادر و پالتوی مشکی کنار او،غم و اندوه را تداعی میکند،بنظرمیرسد شوهر که فردی نظامی بوده در جنگ کشته شده باشد.مادر،آستین پالتو را به یاد بازوی شوهرش که روزگاری،دوران خوشی را با یکدیگرسپری کرده اند دردست خود گرفته است،ولی با کمال تعجب دست دیگرش در دست بچه نیست!آیا می توان حدس زد که دلبستگی او به شوهرش آنقدر زیاد بوده که پسررا لحظه ای فراموش کرده است؟

آیا برسرگذاشتن کلاه نظامی پدرش،نوعی پیروی ازراه پدروعلاقه وی را میرساند؟
عکاس، به زیبایی توانسته است با این عکس ساخته شده وانتخاب رنگ سیاه وسفید مناسب، دلبستگی خود را نسبت به شهید کشورخود وخانواده اوبیان کند.

نقد و تحلیل این عکس توسط استادجوادپورسعید مدرس رشته عکاسی آموزشگاه عکاسی دارالفنون وابسته به سازمان سینمایی وزارت فرهنگ و ارشاداسلامی انجام شده است.