عکس رنگی افقی را شاهد هستیم که در جلوی کادر،سه خانم و یک دختر کوچک در حال نماز و نیایش روی زیراندازی رنگین ، دیده می شوند .خانمها نشسته اند و دختر ایستاده و در حال قنوت است.روی دیوار آجری پشت آنها ،دو کبوتر سفید در زمینه آبی نقاشی شده است ،یکی از کبوتر ها در گوشه سمت چپ بالادر حال پروازو دومی تنها دو بالش که از هم  بازشده است ،پشت دختر،قراردارد.روی پیراهن دختر یک شخصیت کارتونی دیده می شود.

عکس ازنمازخواندن تعدادی خانم شاید معمولی به نظر میرسد ولی نکته ای که عکس را متفاوت کرده است،استفاده مناسب از”فن تضاد” است. دختر بچه ای کوچک در کنارخانم های بزرگسال تضاد دراندازه را به خوبی نشان داده است. دومین تضاد،”تضاد در محتوی” است یعنی” نقاشی” روی لباس که ضمن نشان دادن سن او،حال وهوای بازی را نیزنشان می دهد درکنار نماز که کاری مخصوص و جدی است.سومین فن بصری،استفاده از فن “نزدیکی دوموضوع”است. نزدیکی وانطباق دو شانه کودک با دو بال پرنده نقاشی شده پشت او،که گویی ضمن عبادت،همچون فرشته،در حال پروازدر آسمان آبی است. پرنده بعدی مرحله بعدی عروج اورا در ذهن تداعی مینماید،به عبارت دیگر در حال خروج از زمین خاکی و سیر در دنیای روحانی.

رنگی بودن عکس، با توجه به رنگ آبی زمینه که نشانه عالم معنویت وتداعی کننده آرامش است مناسب بوده است.عکس زیبایی که توسط عکاس ساخته یا کارگردانی شده است، این به هیچ وجه از ارزشهای عکس نمی کاهد زیرا بیشترعکسهای خلاق دنیا”ساخته شده”هستند.دراین روش عکاس،ازعناصر واقعی درجهت بیان دیدگاهای وتفکرات خود وارتباط با مخاطب،استفاده می کند.

نقد و تحلیل این عکس توسط استادجوادپورسعید مدرس رشته عکاسی آموزشگاه عکاسی دارالفنون وابسته به سازمان سینمایی وزارت فرهنگ و ارشاداسلامی انجام شده است.

عکاس: حمیدرضا بازرگانی