دراین عکس عمودی رنگی، پرتره زنی  را شاهد هستیم که برقعه بر سر دارد. لباس اوبه رنگ قرمز تیره است که جلوی دیوار سفید ،ایستاده و به دوربین نگاه میکند.درروی دیوار،بخشی از سایه دیده می شود.روی سرش قفسی قرار دارد که دو پرنده داخل آن هستند.
هماهنگی فرم قفس با فرم سر زن وهماهنگی شکل توری قفس و توری جلوی صورت زن،چه پیامی را به ما منتقل می کند؟آیا پیام عکس می تواند اسیر و دربند بودن هر دو باشد؟  آیا تلاشی که در پرنده دیده می شود(بصورتی که نوک خود را از قفس بیرون آورده است،درزن دیده می شود؟آیا امیدی ،به آزادی او هست؟
هرچند رنگ گرم لباس ،نشان ازجوانی زن دارد وکمی درظاهر،ازفضای غمباراسارت،کاسته است ولی دیوار سفید،امید بیشتری را نوید می دهد.
عکس زیبایی،که بخاطر اهمیت وقوی بودن پیام،عکاس تلاشی برای ترکیب بندی بهترانجام نداده است تا با یک تغییرزاویه به چپ،سایه اضافی زمینه،حذف شود.

نقد و تحلیل این عکس توسط استادجوادپورسعید مدرس رشته عکاسی آموزشگاه عکاسی دارالفنون وابسته به سازمان سینمایی وزارت فرهنگ و ارشاداسلامی انجام شده است.

عکاس:استيومکوري