درعکس افقی رنگی،مردی روستایی که کت کهنه ای به تن دارد و تکمه های آنرا به زحمت بسته است،از سینه به پایین،دیده میشود.با یک دستش،هر دو دست بزی را گرفته وبا دست دیگر آرنج پسر بچه ای را در دست دارد.چوبدستی وی در پشت او بر زمین قرار دارد.

با حذف سرمرد توسط عکاس،تاکید بیشتری بربخش پایین کادر شده است. در این بخش برنگه داشتن هردوآنها به زور و سختی وفقیر بودن مرد با توجه به کهنه بودن لباس،شده است. آیا عکاس قصد دارد دوستی و وابستگی مرد روستایی را به هر دو آنها نشان دهد؟ به نظر می رسد هر دو نیاز های غریزی مرد روستایی را تامین می کنند.نیازعاطفی به نگهداری از فرزند عقب مانده ذهنی – جسمی ونگهداری ازتنها منبع درآمد خانواده .با مقایسه وحرکت چشم بین پسر و بز که مثل دو کفه ترازو در دست مرد هستند ، به اهمیت،دوستی ویکسانی هر دو برای او پی میبریم.

عکس گویا ومناسب که آگاهانه کادربندی غیر معمول شده ولی به نظر میرسد رنگی بودن عکس کمکی به مفهوم عکس نکرده است وشاید سیاه و سفید بودن آن بهتر بود.چوبدستی رو زمین نشان می دهد عکس کارگردانی شده وعکاس از مرد خواسته برای پیاده شدن افکار خود،چنین صحنه ای را بسازد.

نقد و تحلیل این عکس توسط استادجوادپورسعید مدرس رشته عکاسی آموزشگاه عکاسی دارالفنون وابسته به سازمان سینمایی وزارت فرهنگ و ارشاداسلامی انجام شده است.
عکاس:حسن غفاری