در این عکس عمودی رنگی ،دکترمحمود احمدی نژاد رئیس جمهورایران با نگاه جدی ومصمم در حال تماشای رژه وفرد پشت سر او درحال ادای احترام نظامی دیده می شود.
علی رغم وجود فاصله بین آن دو، لنز تله،باعث فشردگی پرسپکتیوشده است واین تصور رابرای بیننده بوجود می آورد که به نظرمی رسد،کلاه،درجات نظامی وادای احترام ،مربوط به رئیس جمهوراست.
درجه های نظامی نشانه قدرت و اقتدار فرد است وقرارگرفتن آن روی شانه های رئیس جمهورباعث می شود تا بیننده اینگونه تصور کند که او دارای قدرت واقعی است وبرای احقاق حقوق مردم وعدالت اقتصادی حداکثر کوشش خود را بکار خواهد برد.همچنین با توجه به اینکه عکس مربوط به دوره اول ریاست او بر قوه مجریه است ، امکان تحقق وعده های او مبنی بر پول نفت سر سفره های مردم ومبارزه با حیف و میل کننده گان اموال عمومی را به بیننده القاءمی کند.
حسن قائدی عکاس توانایی است که با تیزهوشی واستفاده مناسب از لنز تله ،توانست این عکس زیبا را ثبت کند.او از سال 1376 به شکل حرفه ای به دنیای عکاسی مطبوعاتی قدم گذاشت وموفق به کسب جوایزی در جشنواره های داخلی و خارجی شده است.

نقد وتحلیل این عکس توسط استادجوادپورسعید مدرس رشته عکاسی آموزشگاه عکاسی دارالفنون وابسته به سازمان سینمایی وزارت فرهنگ وارشاداسلامی انجام شده است.