عکس افقی رنگی را که مشاهده می کنیم،دیوارخانه ای را نشان میدهد که،جای گلوله زیادی روی آن دیده می شود. گروهی از نوجوانان فلسطینی پرچم سرزمین خود را از پنجره ای ویران شده ،به بیرون به احتزاز در آورده وشاد وخندان هستند.در قسمت پایین بخشی از سیم خاردار دیده می شود.
پرچم که در نقطه مناسبی قرار گرفته به خوبی چشم را به درون کادر وجای گلوله ها هدایت می کند،گویی آنها پنجره شکسته را بسان سنگری حفظ کرده وازبدست آوردن یک پیروزی نسبی خوشحال هستند.جای گلوله ها حکایت ازمقاومت مردم فلسطین دارد. ظاهراین خانه ، نشان دهنده چهره مردم فلسطین است که درجای جای آن می توان جای زخمهایی که اشغالگران ایجاد کرده اند را مشاهده کرد. سیم های خاردارسمت راست پایین ،حکایت ازآزادنبودن کامل سرزمین مادری آنها دارد.همچنین باز بودن پنجره حکایت از امید برای رهایی درآینده ای نزدیک دارد.
حتی اگر عکس کارگردانی شده باشد ،بازعکس بسیار زیبایی است زیرا بدرستی مقاومت مردم فلسطین را ازطریق جای گلوله ها وامید به آینده ای امید بخش را، با چهره خندان آنها نشان داده است.رنگی بودن عکس علاوه برمشخص شدن نوع پرچم،به فضای شاد  آنان نیز کمک کرده است.

نقد و تحلیل این عکس توسط استادجوادپورسعید مدرس رشته عکاسی آموزشگاه عکاسی دارالفنون وابسته به سازمان سینمایی وزارت فرهنگ و ارشاداسلامی انجام شده است.

عکاس:نامشخص