دراین عکس سیاه و سفید عمودی،خانمی به صورت کلوزآپ و سه رخ مشاهده میشود که ازپنجره ای که قسمتی ازخانه های همسایه هم درکادردیده می شود،به بیرون نگاه می کند.نیمی ازصورت وی توسط نورغروب خورشید،روشن شده ونیمه دیگرتوسط سایه نیم رخ مردی پوشیده شده است .
نگاه زن به دوردست هاست و حالت انتظار را میرساند.ظاهرعکس راجع به اینکه آیا زن انتظارآمدن شوهرش را می کشد یا دختری است که منتظرنامزدش است،چیزی به ما نمی گوید ولی شکل سایه روی صورت،تا اندازه ای جواب ما را می دهد.همانطورکه سایه مرد نیمی ازصورت وی راپوشانده است بطورنمادین گویی نصفی از افکارزن را نیزبه خود مشغول کرده است درنتیجه می توان این برداشت را کرد که آن شخص برای او،عزیزودوست داشتنی است.چهره،سایه ونگاه او،روایتگرعشق ودوستی میان آنهاست.
ازآنجایی که موضوع انتظار،عشق ودوستی،محدودبه زمان خاصی نیست وموضوع عاطفی است مربوط به همه زمام ها می شود درنتیجه بارها توسط هنرمندان به تصویرکشیده شده است.
دراینجا عکاس با حذف رنگ تاکید مناسبی برفرم کرده وآنرا با نورملایم غروب به زیبایی،نشان داد.

نقد و تحلیل این عکس توسط استادجوادپورسعید مدرس رشته عکاسی آموزشگاه عکاسی دارالفنون وابسته به سازمان سینمایی وزارت فرهنگ و ارشاداسلامی انجام شده است.

عکاس:رابرت کاپا