ورود / ثبت نام
0

مسئولیت اجتماعی

مسئولیت اجتماعی مرکز آموزشهای هنری و سینمایی دارالفنون

درسال های اخیر، سازمانهای بزرگ و معتبر جهانی، مسئولیت در برابر جامعه و محیط اجتماعی را جزئی از استراتژی سازمانی خودمیبینند. در این سازمانها، مسئولیت اجتماعی با هدف هدایت آنها در راستای کمک به سلامت و رفاه جامعه، به طرق اخلاقی و شفاف، مورد توجه قرار گرفته است مرکز آموزش های هنری وسینمایی دارالفنون نیز مسئولیت اجتماعی رابه عنوان رویکردی برای توسعه پایدار می داند و در بیانیه مأموریت خود بدان توجه ویژه ای دارد.
اعتقاد ما بر این است که میتوانیم با همکاری سازمانهای داخلی و بین المللی و از طریق توسعه سرمایه های انسانی به تأثیر سازنده خود بر جامعه بیفزائیم ودر بیانیه ماموریت خود محورهای چهارگانه ذیل را به عنوان ابعاد مسئولیت اجتماعی خود مشخص نموده ایم.
الف- تأثیرات سازمانی :محیط آموزشی مسئول به لحاظ اجتماعی و زیست محیطی
ب- تأثیرات آموزشی :آموزش معتبر و مسئولانه متخصصان و شهروندان
ج- تأثیرات شناختی :مدیریت اجتماعی دانش
د- تأثیرات اجتماعی :حمایت یکپارچه از توسعه پایدار
در راستای مسئولیت اجتماعی دارالفنون همه ساله رویدادهای مختلفی را طراحی واجرامی کند،که برگزاری جشنواره ها،مسابقات ،کارگاه های آموزشی وتدوین استانداردهای جدید آموزش واشتغال وافزایش سطح امید ونشاط اجتماعی وکمک به توان افزایی اقشار کم درآمد جامعه ومعلولین از اهم آن است.

 

 

× سوالی دارید؟