عکاسی با تکنیک خطای دید
یک:همیشه نباید تصویر را عمودی دید!
قسمت عمده ای از خطای دید ما بر اساس اضل مهم یادگیری بصری شکل میگیرد.این اصل به این
معناست که ما تصویری که از طریق چشم میبینیم بر اساس یادگیری های قبلی تحلیل میکنیم.برای مثال
وقتی ما همیشه دنیا را به شکل عمودی و همه چیز را به شکل متصل شده دیدیم این یک اصل تحلیل
دیداری برای ما است.پس وقتی حالتی غیر از این رخ بده غیر قابل بائر به نظر میرسد.اولین موضول در
گرفتن عکس های خلاقانه و بکارگیری تکنیک های خطای دید در عکاسی تمرین دیدن از زوایای
متفاوت است.یعنی تغییر حالت های قبلی در دیدن تنها به صورت عمودی.بنابراین لازم نیست حتما به
حالتی نگاه کنیم که جاذبه به سمت پایین باشد.
دو:همه ی سوژه ها در یک صفحه!
چشم ما در ویژگی های زیادی مشابه دوربین های عکاسی عمل میکند.وقتی در مورد عکاسی و یا دیدن
به تنهایی صحبت میکنیم بیشتر در حال تمرکز بر رئی ئیژگی های فیزیکی یا اپتیکی هستیم.یکی از
خصوصیات خاص دید ما که دوربین های عکاسی نیز بر اساس آن طراحی شده تا تصویری شبیه به دید
ما داشته باشد پرسپکتیو نام دارد.
پرسپکتیو }در فارسی ژرفنمایی نیز میگوییم{واقعیتی است که بر اساس آن هر جسمی که از ما دور تر
میشود کوچکتر نیز دیده میشود.شناخت همین نکته ساده دست مایه بسیاری از عکاسانه خلاقانه است.

به نحوی که امکان ارتباط سوژه ها با فاصله های مختلف در عکس به جایگاه دوربین بستگی پیدا میکند نه

به دور بودن آنها.

نتیجه نکته دوم:
همه سوژه ها در صحنه با هر فاصله ای از دوربین از نظر دوربین در یک صفحه قرار
میگیرند.بنابراین به راحتی میشود بین آنها ارتباط برقرار کرد.

این مقاله به کوشش آقای علیر ضا بیاتی از هنر جویان رشته عکاسی آموزشگاه عکاسی دارالفنون وابسته به

سازمان سینمایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تنظیم شده است.