کلاس جدیدفن بیان وگویندگی استاد نصراله مدقالچی ،کلاس جدید تدوین وجلوه های ویژه استاد محمد سعید خسروی وکلاس های جدید خط سفیر استاد فاطمه تاجیک آغازشد.
شروع کلاس های گویندگی بزرگسالان روزهای پنجشنبه از ساعت 14 الی 17  از روز پنجشنبه سوم مهر ماه با ظرفیت محدود وبا رعایت پروتکل های بهداشتی برگزار می شود.
همچنین کلاس های تدوین وجلوه های ویژه استاد خسروی روزهای پنجشنبه ها 10 الی 13 وکلاس های خط سفیر استاد فاطمه تاجیک روزهای چهارشنبه از ساعت 10 صبح الی 12 برگزار خواهدشد.