سوابق تحصيلی:

1.دكتري علوم سياسی  دانشگاه آزاد علوم تحقيقات
2.كارشناسي ارشد علوم سياسی از دانشگاه تهران
3.كارشناسی علوم سياسی از دانشگاه تهران
4.كارشناسی حقوق از دانشگاه پيام نور

سوابق آموزشی:

عضو هئيت علمی شهرداری تهران
مدرس دانشگاه

سوابق شغلي:

-مشاورمعاون فرهنگی واجتماعی شهردارتهران
-دبيركميسيون ارزشيابی و انتصابات معاونت امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران
– معاون امور اجتماعي و فرهنگی شهرداری منطقه 11
– مشاور رئيس مركز مطالعات شورای اسلامي شهر تهران
– مدير پروژه رود دره اوين دركه شهرداری منطقه 2
– دبير اجرايي شهر دوستدار سالمند شهرداری تهران
– مشاور شهردار و مدير توسعه شهري شهرداری منطقه 2
– معاون مدير كل ارزشيابی شهرداری تهران
– مدير اداره ارزشيابی شهرداری تهران

جشنواره ها:

جشن 39 سالگی انقلاب
مشکات
روز تهران
سلامت شهری
شمسه
شهردار مدرسه
طولانی ترین نقاشی
مرکز رشد
همایش دوچرخه سواری