جشنواره عکاسی دیجیتال

اختتامیه کارگاه های آموزشی دارالفنون در dif

کارگاه نقد عکس استادپیلارام در نمایشگاه دوربین دیجیتال

آموزش بازیگری استادجلیل فرجادنمایشگاه دیجیتال

عکاسی خلاق استادتدین کارگاه آموزشی در نمایشگاه دوربین دیجیتال

آموزش تدوین استادخسروی در نمایشگاه دیجیتال

استادجهرمی آموزش صدابرداری در نمایشگاه دیجیتال

کارگاه آموزش کارگردانی استادآبپرور در نمایشگاه دیجیتال

کارگاه آموزشی استادنصراله مدقالچی درنمایشگاه دوربین دیجیتال

استادمدقالچی آموزش فن بیان وگویندگی