در هر چیز باید دلیلی وجود داشته باشد
یک زمان برای آمدن و یک زمان برای رفتن
آرزو مندیم که این سال نو را برای شما شادی
و لذت دائمی را به ارمغان بیاورد.