لوگوی دارالفنون

آرم مرکز آموزش های هنری و سینمایی دارالفنون