داوری اولین جشنواره فیلم و عکس من دخترم را دوست دارم به همت معاونت اجتماعی وفرهنگی شهرداری منطقه 11تهران ومشارکت مرکز فرهنگی هنری دارالفنون برگزارشد.
از میان شرکت کنندگان این جشنواره که با محوریت تکریم دختران برگزارگردید تعداد 3اثر مقام های برتر جشنواره راکسب نمودند.
هیات داوران این جشنواره خانم مریم حسینی،وآقایان پژمان دادخواه ومحمد مهدی تدین موغاری ضمن ارج نهادن به حضور شرکت کنندگان وتقدیراز برگزارکنندگان جشنواره نفرات منتخب رابشرح ذیل اعلام نمودند.

نفر اول :آقای یاسرمحمد خانی
نفردوم :آقای محمدحسین صفری
نفرسوم:خانم شاد

داوری اولین جشنواره فیلم و عکس من دخترم را دوست دارم