دارالفنون /مرکزآموزش های هنری وسینمایی

14 اسفندماه روز احسان و نیکوکاری

00

اسفند'۹۸

۱۴ اسفندماه روز احسان و نیکوکاری گرامی باد

امروز در مزرعه عشق، بذر نیکوکاری می پاشند، تا فردا در بهار دل ها، گل های معنویت شکفته شود. سرسبزی …

بیشتر بخوانید
X