ارائه پروژه هنرجویان عکاسی با عنوان عکاسی در ۳۰ نما

پروژه پایان دوره هنرجویان دوره عکاسی قابل توجه کلیه هنرجویان محترم رشته عکاسی که تاکنون پروژه پایان دوره خود را تحویل نداده اند. کلیه هنرجویان موظفند حداکثر تا ۱۵ شهریور…

ادامه خواندن ارائه پروژه هنرجویان عکاسی با عنوان عکاسی در ۳۰ نما