آموزشگاه عکاسی دارالفنون

جایزه تهران

00

اردیبهشت'۹۸

00

مهر'۹۶

نمونه فرم مشخصات جهت شرکت درجشنواره عکس تهران

توضیحات مهم درخصوص ارسال آثار ازطریق بارگذاری درسایت: الف- ابتدادریک برگه (مطابق نمونه طراحی شده)مشخصات صاحب اثر:نام ونام خانوادگی /شماره …

بیشتر بخوانید
X