سی و سومین تجربه پیش بینی نشده تئاتر

مقاله ای که مشاهده می فرمائید " سی و سومین تجربه پیش بینی نشده تئاتر"به قلم سعید محبی ، منتقد تئاتر ،مولف ،محقق و مدرس سینما ,  نگارش شده است.  …

ادامه خواندن سی و سومین تجربه پیش بینی نشده تئاتر

نگاهی به نمایش ساعت بیست

مقاله ای که مشاهده می فرمائید " نگاهی به نمایش ساعت بیست "به قلم سعید محبی ، منتقد تئاتر ،مولف ،محقق و مدرس سینما ,  نگارش شده است.   نگاهی…

ادامه خواندن نگاهی به نمایش ساعت بیست

نگاهی به نمایش در اعماق ، حاشیه های مهم تراز متن

مقاله ای که مشاهده می فرمائید " نگاهی به نمایش در اعماق ، حاشیه های مهمتر از متن "به قلم سعید محبی ، منتقد تئاتر ،مولف ،محقق و مدرس سینما…

ادامه خواندن نگاهی به نمایش در اعماق ، حاشیه های مهم تراز متن

وقایع نگاری یک نمایش : پلکان

مقاله ای که مشاهده می فرمائید " وقایع نگاری یک نمایش: پلکان "به قلم سعید محبی ، منتقد تئاتر ،مولف ،محقق و مدرس سینما ,  نگارش شده است.   وقایع نگاری…

ادامه خواندن وقایع نگاری یک نمایش : پلکان