آموزشگاه عکاسی دارالفنون

باشگاه فیلمسازان

00

بهمن'۹۶

مرکز رشد(انکوباتور )دارالفنون

مرکز رشدیا انکوباتور،یکی ازابزارهای رشداقتصادی می باشدکه به منظورحمایت ازکارآفرینان تحصیل‌کرده تأسیس می‌شودوبا ارایه امکانات وتسهیلات عمومی،زمینه بنانهادن شرکت‌های جدیدرافراهم …

بیشتر بخوانید
X