مسابقه با موضوع انتخابات شورایاری ها

مسابقه بهترین پوستر و تبلیغات انتخابات شورایاری مرکز فرهنگی، هنری دارالفنون با همکاری «تهران رسانه»، مسابقه بهترین پوستر و تبلیغات انتخابات شورایاری ها را برگزار میکند.   باعنایت به نزدیک…

ادامه خواندن مسابقه با موضوع انتخابات شورایاری ها