جلسه تکمیلی پروژه هنر جویان عکاسی

📣اطلاعیه 🔺تمامی هنر جویانی که پروژه عکاسی خود را تحویل نداده اند روز شنبه ۱۹ مرداد ساعت ۱۴ الی ۱۸در باشگاه عکاسان دارالفنون با موضوع پروژه صلح حضور داشته باشند.

ادامه خواندن جلسه تکمیلی پروژه هنر جویان عکاسی