آموزشگاه عکاسی دارالفنون

Base

Name

جواد پورسعید

Bio

استاد جوادپورسعید مدرس دانشگاه وعکاس حرفه ای
مشاور مدیروعضو هیات علمی دپارتمان عکاسی مرکز آموزش های فرهنگی و هنری دارالفنون
در سال 1362 پس ازبازگشایی دانشگاهها در رشته تازه تاسیس شده عکاسی مجتمع دانشگاهی هنر، پذیرفته شدوپس از فارغ التحصیلی در سال 1367 در هماندانشگاه مشغول به تدریس دروس عکاسی گردید.
پس از مدتی به عنوان مدیر گروه عکاسی انتخاب شدودر سال 1369 همکاری خود را با حوزه هنری به عنوان عکاسمجله سوره نوجوانان آغازکرد.
پس ازآن به عنوان مدیر دفتر کودکان و نوجوانان خانه عکاسان ایران کار خود را ادامه داد وهمزمان به تدریس  دروس مختلف عکاسی دردانشگاه هاپرداخت .

با شروع بکار بخش آموزش خانه عکاسان به عنوان مدرس،تدریس دروس عکاسی را بر عهده گرفت. ترم 2 عکاسی را برای بخش آموزش طراحی نمود وپس ازتصویب،مشغول به تدریس آن شد.
درسال 1382 با تعدادی از فارغ التحصیلان خانه عکاسان” کانون عکس مهر جوان” را تشکیل داد ولی به علت نداشتن مکان ثابت،پس از3 سال منحل شد.
در سال 1383 موفق به دریافت مدرک کارشناسی ارشد از دانشگاه هنر(مجتمع دانشگاهی هنر) شد.در سال 1385با تعداد دیگری از فارغ التحصیلان بخش آموزشخانه عکاسان ایران،انجمن عکاسان نگاه راتاسیس نمودودر سال 1387 از وزارت کشورپروانه فعالیت گرفت.
در سال 1386 به عنوان مدیر آموزش خانه عکاسان انتخاب شد وترم3 رانیز برای بخش آموزش طراحی وتدریس نمود.در سال 1388 کتاب ترم 3 عکاسی را برای معاونت آموزش حوزه هنری تالیف و از سال 1390 دردفتر نقد وپژوهش مرکز هنرهایتجسمی حوزه هنری مشغول بکار وتاپایان بازنشستگی درهمین قسمت اشتغال داشت.

جواد پورسعیددارای مدرک کارشناسی عکاسی ازدانشگاه هنر1367

اخذ مدرک کارشناسی ارشد عکاسی از دانشگاه هنر1383

مدیر گروه عکاسی دردانشگاه هنر1368تا1370

تدریس دردانشگاههای مختلف از سال 1367 تا کنون

داور پنج مسابقه عکاسی

شرکت دربیست نمایشگاه گروهی عکس در داخل کشور

شرکت درهفت نمایشگاه گروهی عکس درخارج کشور

مدیرآموزش خانه عکاسان ایران 1387تا1390

عضوکمیته انتخاب عکس برای نمایشگاههای خانه عکاسان

تدریس درخانه عکاسان ایران 1374تا1390

عضوهیئت موسس انجمن عکاسان نگاه 1385

دریافت پروانه فعالیت برای انجمن نگاه 1387

عضوانجمن عکاسان ایران1388

عضو هیئت مدیره ومدیرعامل انجمن عکاسان نگاه اززمان تاسیس تاکنون

مسئول کمیته فنی ازسال 1386 تا کنون

اجرای سخنرانی وبرنامه های مختلف درانجمن اززمان تاسیس تا کنون

X