آموزشگاه عکاسی دارالفنون

کارگاه ازایده تامتن

0 دانشجو ثبت نام کرد

  طول مدت برگزاری کارگاه آموزشی :
  کارگاه ۳روز (هرروز۶ساعت)هرهفته ۱جلسه  جمعا ۱۸ ساعت

  شروع دوره :پس از تکمیل ظرفیت

  شیوه کار:
  کلاس به صورت کارگاهی برگزار خواهد شد و در پایان دوره، هنرجویان می بایست یک اثر نوشتاری (نمایشنامه یا داستان و یا فیلمنامه) ارائه دهند.

  شیوه برگزاری:
  در آغاز به هنرجویان راهکارهایی آموزش داده می شود که به  ژرف نگری وافزایش ظرافت های نگریستن کمک خواهد کرد،زیرا که هنرمندتا دیدی ژرف نگر نداشته باشد، سخنی هم برای گفتن نخواهد داشت. از این روی به آنها تکلیف داده می شود که گردا گرد خود را درست بنگرند و آنچه را که از نگاه دیگران پنهان مانده است، پیدا کنند و سپس آن را به عنوان یک ایده به کار گیرند و براساس آن به آفرینش یک اثر هنری دست یابند.

  مراحلی که هنرجویان لازم است بیاموزند و پشت سر گذارند،به شرح زیر است:

  ۱) دیدن و پیدا کردن یک ایده.
  ۲) به کار گیری “اگر”درراستای بارورکردن تخیل خودورسیدن به یک داستان نخستینی که نوشتۀ خود رابر پایۀ آن بناخواهندکرد.
  ۳) چگونگی رسیدن به یک پیرنگ بابهره گیری ازداستان نخستینی که درمرحلۀ دوم به آن دست یافته اند.
  ۴) پرورش داستان نوشتۀ خود،دراین مرحله هنرجویان داستان نوشتۀ خود را بر پایۀ پیرنگی که نوشته اند،کامل می کنند.
  ۵) در چهارمرحلۀ یادشده،هنرجویان توانسته اندداستان نوشتۀخودرابرپایۀیک پیرنگ کامل کنند،دراین مرحله به نقاط عطف واینکه چگونه می توان درنوشتۀ خود تعلیق ایجاد کننند،می پردازیم وسرانجام اینکه اطلاعات،چگونه ودرچه زمانی به مخاطب داده شود.
  ۶) هنرجویان آثارخودرابه صورت نمایشنامه،فیلمنامه ویاداستان ارائه خواهندکرد.

  نکات مهم درخصوص این کارگاه آموزشی :
  * در طول کارگاه هنرجویان با ساختار هرکدام از سه گونۀ کار آشنا خواهند شد.
  * این کارگاه می تواند به صورت دوره آموزشی تکمیلی  ادامه یابدوبه تولیدحرفه ای برسد.زیرا بحثهای مهم دیگری همچون شخصیت پردازی،فضاسازی،تصادف وحادثه وکاربردونقش آنهادریک اثرداستانی یانمایشی و …. راخواهیم داشت که زمان بیشتری طلب می کند
  *این دوره همراه باپذیرایی میان وعده وناهار درپاتوق اهل هنر درطبقه همکف آموزشگاه درطول مدت برگزاری کارگاههای آموزشی همراه است.

  شهریه برگزاری کارگاه آموزشی :۴۰۰/۰۰۰ تومان

  با ثبت نام آنلاین و وارد نمودن کد dfce  از ۱۰% تخفیف برخوردار شوید.

  شرکت در دوره
  • تومان500,000
  • 10 روز
  • علاقه مندی ها

  جست و جوی پیشرفته دوره ها

  X