آموزشگاه عکاسی دارالفنون

مشاوره کاردانش

0 دانشجو ثبت نام کرد

  آشنایی با روش اخذدیپلم رسمی کاردانش آموزش وپرورش
  افرادی که تا کنون موفق به اخذدیپلم درسی آموزش وپرورش نشده اند،می توانندباگذراندن ۵۳ واحد دروس عمومی دردبیرستان و ۴۳ واحدمهارت درمراکزمهارت آموزی کاردانش (موردتائیدوزارت فرهنگ وارشاداسلامی وآموزش وپرورش)موفق به اخذ دیپلم رسمی کاردانش آموزش وپرورش شده وپس از اخذ دیپلم نیزمی توانندمانند سایر رشته هادر دانشگاه ادامه تحصیل دهند.
  دیپلم ردی های و دارندگان مدرک قبولی سال سوم نظام جدید نیازی به گذراندن دروس عمومی ندارند و دروس عمومی گذرانده شده سال اول و دوم و سوم از سایرین نیز پذیرفته می شود .
  درمرکز مهارت آموزی کاردانش دارالفنون رشته های ذیل آموزش داده می شود .
  +  عکاسی
  +  گرافیک رایانه
  +  چهره سازی
  + طراحی صفحات وب
  جهت کسب اطلاعات بیشتر در خصوص هر رشته به صفحه مربوطه مراجعه ویادرساعات اداری باشماره تلفن های  ۶۶۵۷۲۰۰۰-۶۶۵۷۳۰۰۰ تماس حاصل فرمائید.

   

  دوره محدود
  • خصوصی
  • 10 روز
  • علاقه مندی ها

  جست و جوی پیشرفته دوره ها

  X