آموزشگاه عکاسی دارالفنون

نتایج آزمون کاردانش مردادماه ۱۳۹۶

نام و نام خانوادگی استاندارد میان دوره کتبی نمره کتبی میانگین وضعیت میان دوره عملی نمره عملی میانگین وضعیت
 پوریا روحی بیرون طراحی گرافیکی سیاه و سفید  ۵  ۷  ۱۲  قبول
 کاربر رایانه  ۵  ۹  ۱۴  قبول
 مهدی حمیدی  گرافیک رایانه  ۵  ۱۰  ۱۵   قبول
محمد حسین رحمتی  تایپ رایانه  ۵  ۹  ۱۴  قبول
 احسان نورصفا  طراحی گرافیکی رنگی  ۵  ۸  ۱۳   قبول
 محمد محمدی  تایپ رایانه  ۵  ۷  ۱۲  قبول
 گرافیک رایانه غیبت عملی
 حمیده صفری  عکاسی آتلیه ای  ۵  ۶  ۱۱  قبول
 حامد نصیری   عکاسی آتلیه ای غیبت کتبی
کتایون خلیلی عکاسی سیاه و سفید ۵ ۸ ۱۳ قبول
عکاسی رنگی ۵ ۹ ۱۴ قبول
عکاسی آتلیه ای ۵ ۴ ۹ عدم قبول
رتوش فیلم و عکس ۵ ۴ ۹ عدم قبول
علیرضا گائینی عکاسی رنگی ۵ ۶ ۱۱ قبول غیبت عملی
عکاسی آتلیه ای ۵ ۷ ۱۲ قبول غیبت عملی
رتوش فیلم و عکس ۵ ۱۴ ۱۹ قبول غیبت عملی
محمد نعمتی عکاسی رنگی منوط به پرداخت بدهی
عکاسی آتلیه ای منوط به پرداخت بدهی
رتوش فیلم و عکس منوط به پرداخت بدهی
محمد عباسی عکاسی رنگی ۵ ۹ ۱۴ قبول عدم ارائه پروژه ۱۵
عکاسی آتلیه ای ۵ ۸ ۱۳ قبول عدم ارائه پروژه ۱۵
رتوش فیلم و عکس ۵ ۱۳ ۱۸ قبول عدم ارائه پروژه ۱۵
محسن دانایی عکاسی رنگی ۵ ۱۱ ۱۶ قبول عدم ارائه پروژه ۱۵
عکاسی آتلیه ای ۵ ۸ ۱۳ قبول عدم ارائه پروژه ۱۵
رتوش فیلم و عکس ۵ ۹ ۱۴ قبول عدم ارائه پروژه ۱۵
میلاد حدادیان عکاسی رنگی منوط به پرداخت بدهی
عکاسی آتلیه ای منوط به پرداخت بدهی
رتوش فیلم و عکس منوط به پرداخت بدهی
مجتبی شقاقی عکاسی رنگی غیبت کتبی عدم ارائه پروژه ۱۲
عکاسی آتلیه ای غیبت کتبی عدم ارائه پروژه ۱۲
رتوش فیلم و عکس غیبت کتبی عدم ارائه پروژه ۱۲
فراز حامی اللوا عکاسی رنگی  ۵ ۹ ۱۴ قبول عدم ارائه پروژه 
عکاسی آتلیه ای ۵ ۷  ۱۲  قبول عدم ارائه پروژه
رتوش فیلم و عکس ۵  ۱۲  ۱۷ قبول عدم ارائه پروژه
پرهام رئوفی عکاسی رنگی  ۵  ۶  ۱۱  قبول  عدم ارائه پروژه
عکاسی آتلیه ای  ۵  ۹  ۱۴  قبول  عدم ارائه پروژه
رتوش فیلم و عکس  ۵  ۸  ۱۳  قبول  عدم ارائه پروژه
رضا عدالت پناه  عکاسی رنگی ۵  ۸ ۱۳ قبول  عدم ارائه پروژه
عکاسی آتلیه ای  ۵ ۸ ۱۳  قبول   عدم ارائه پروژه
رتوش فیلم و عکس  ۵  ۱۱ ۱۶ قبول  عدم ارائه پروژه
معین الدین حسینی  عکاسی رنگی ۵ ۶ ۱۱ قبول  ۵  ۱۳ ۱۸  قبول
عکاسی آتلیه ای ۵  ۸ ۱۳  قبول ۵ ۱۰ ۱۵ قبول
 رتوش فیلم و عکس ۵  ۱۲  ۱۷  قبول ۵  ۱۲  ۱۷ قبول
حسین بتوئی طراحی گرافیکی سیاه و سفید غیبت عملی
طراحی گرافیک رنگی غیبت عملی
عکاسی رنگی ۵ ۸ ۱۳  قبول غیبت عملی
 عکاسی آتلیه ۵ ۷ ۱۲ قبول غیبت عملی
رتوش فیلم و عکس ۵  ۶ ۱۱ قبول غیبت عملی
 محمد امیر محمود آبادی عکاسی رنگی  ۵ ۸ ۱۳  قبول ۵  ۱۴  ۱۹ قبول
 عکاسی آتلیه ۵ ۷ ۱۲ قبول ۵ ۱۳ ۱۸  قبول
رتوش فیلم و عکس  ۵  ۵  ۱۰  قبول ۵  ۱۳  ۱۸ قبول
 علیرضا بخشی  عکاسی رنگی ۵  ۹ ۱۴  قبول  عدم ارائه پروژه
 عکاسی آتلیه ۵  ۱۰  ۱۵ قبول  عدم ارائه پروژه
رتوش فیلم و عکس ۵ ۱۰ ۱۵  قبول  عدم ارائه پروژه
 حسن کاکاوند عکاسی رنگی منوط به پرداخت بدهی
 عکاسی آتلیه منوط به پرداخت بدهی
رتوش فیلم و عکس  منوط به پرداخت بدهی
 شادی برزگر  عکاسی رنگی ۵  ۷  ۱۲  قبول  عدم ارائه پروژه
عکاسی آتلیه ۵  ۴ ۹ عدم قبول  عدم ارائه پروژه
رتوش فیلم و عکس ۵  ۴  ۹ عدم قبول   عدم ارائه پروژه
 مه سیما قربانیان طراحی گرافیکی سیاه و سفید منوط به پرداخت بدهی
طراحی گرافیکی رنگی منوط به پرداخت بدهی
عکاسی سیاه و سفید منوط به پرداخت بدهی
 عکاسی رنگی منوط به پرداخت بدهی
 عکاسی آتلیه منوط به پرداخت بدهی
 رتوش فیلم و عکس منوط به پرداخت بدهی
سمیه بصیرت عکاسی رنگی  ۵ ۷ ۱۲ قبول عدم ارائه پروژه
عکاسی آتلیه ۵  ۸  ۱۳ قبول عدم ارائه پروژه
رتوش فیلم و عکس ۵  ۱۳  ۱۸ قبول عدم ارائه پروژه
 مائده الهی قائم  عکاسی رنگی  غیبت کتبی عدم ارائه پروژه
 عکاسی آتلیه غیبت کتبی عدم ارائه پروژه
 رتوش فیلم و عکس غیبت کتبی عدم ارائه پروژه
 اعظم علی وردی   عکاسی رنگی  ۵ ۹ ۱۴ قبول عدم ارائه پروژه
 عکاسی آتلیه  ۵  ۱۱  ۱۶ قبول  عدم ارائه پروژه
 رتوش فیلم و عکس  ۵  ۱۴ ۱۹ قبول عدم ارائه پروژه
 لیلا بلندی رئوف عکاسی رنگی  ۵  ۹  ۱۴ قبول  عدم ارائه پروژه
عکاسی آتلیه ۵  ۱۰ ۱۵ قبول  عدم ارائه پروژه
رتوش فیلم و عکس ۵  ۱۳ ۱۸  قبول عدم ارائه پروژه
فاطمه حسینی عکاسی رنگی ۵  ۲  ۷  عدم قبول  ۱۵
عکاسی آتلیه  ۵ ۵  ۱۰ قبول  ۱۵
رتوش فیلم و عکس  ۵  ۱۲ ۱۷ قبول  ۱۵
محمود شاه آبادی تایپ رایانه ۵ ۷ ۱۲ قبول ۵  ۱۱  ۱۶  قبول
گرافیک رایانه ۵  ۶  ۱۱  قبول  ۵  ۱۱  ۱۶  قبول
 عباس وحیدی خواه طراحی گرافیکی سیاه و سفید ۵ ۵  ۱۰ قبول ۵  ۹  ۱۴ قبول
طراحی گرافیک رنگی  ۵  ۲  ۷  عدم قبول
کاربر رایانه ۵ ۶ ۱۱ قبول ۵  ۲  ۷  عدم قبول
تایپ رایانه  ۵  ۷ ۱۲ قبول ۵  ۲  ۷  عدم قبول
گرافیک رایانه ۵ ۵ ۱۰ قبول ۵  ۲  ۷  عدم قبول
علی حضرتقلی زیراسف تایپ رایانه  ۵  ۱۳  ۱۸ قبول  ۵ ۱۴  ۱۹ قبول
 گرافیک رایانه ۵  ۱۱ ۱۶  قبول ۵ ۱۳ ۱۸ قبول
 محمدرضا قاسمی  تایپ رایانه  ۵ ۱۱ ۱۶ قبول  ۵  ۱۱  ۱۶ قبول
  گرافیک رایانه ۵  ۱۱ ۱۶  قبول ۵  ۹  ۱۴ قبول
 محمدرضا آستانه تایپ رایانه  ۵ ۱۲ ۱۷ قبول ۵  ۹  ۱۴  قبول
 گرافیک رایانه  ۵ ۹  ۱۴ قبول ۵  ۹  ۱۴  قبول
 علیرضا فرهنگی  تایپ رایانه  منوط به پرداخت بدهی
  گرافیک رایانه منوط به پرداخت بدهی
 امید غلامی عکاسی رنگی  منوط به پرداخت بدهی
عکاسی آتلیه ای  منوط به پرداخت بدهی
رتوش فیلم و عکس   منوط به پرداخت بدهی
 آسیه بهالگردی طراحی چهره ۵  ۱۰  ۱۵  قبول
نقاشی چهره  ۵ ۱۰ ۱۵  قبول  ۵  ۱۰  ۱۵  قبول
مهدیه سادات طیبی نقاشی چهره ۵  ۱۱  ۱۶  قبول ۵  ۱۱  ۱۶  قبول
مهدیه نوروزی نژاد طراحی عمومی  ۵  ۱۰  ۱۵  قبول
طراحی چهره ۵  ۰  ۵   عدم قبول
نقاشی چهره  ۵ ۱۲  ۱۷ قبول ۵  ۰  ۵   عدم قبول
 شقایق علیزاده نقاشی چهره ۵  ۱۲ ۱۷  قبول ۵  ۱۴  ۱۹  قبول
ابوالفضل صیاد نصیری کاربر رایانه  ۵ ۰ ۵    عدم قبول
تایپ رایانه ۵ ۰  ۵   عدم قبول  ۵  ۷  ۱۲  قبول
 گرافیک رایانه ۵  ۰ ۵   عدم قبول ۵  ۶  ۱۱  قبول
آرش کمالی عکاسی رنگی ۵  ۹  ۱۴  قبول عدم ارائه پروژه
عکاسی آتلیه ای  ۵ ۷ ۱۲  قبول  عدم ارائه پروژه
رتوش فیلم و عکس  ۵ ۱۱ ۱۶  قبول  عدم ارائه پروژه
 عاطفه بلیلوند عکاسی سیاه و سفید  ۵  ۹  ۱۴  قبول
عکاسی رنگی ۵ ۵ ۱۰ قبول ۵ ۹ ۱۴ قبول
عکاسی رنگی ۵ ۵ ۱۰ قبول ۵ ۹ ۱۴ قبول
رتوش فیلم و عکس ۵ ۱۴ ۱۹ قبول ۵ ۹ ۱۴ قبول

 

۱۳۹۴-۰۶-۰۹

۰ پاسخ در "نتایج آزمون کاردانش مردادماه ۱۳۹۶"

ارسال یک پیغام

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

X