آموزشگاه عکاسی دارالفنون

آزمایشی

Results
No Competition John Adam Robert Paul
۱ Swimming ۱:۳۰ ۲:۰۵ ۱:۱۵ ۱:۴۱
۲ Running ۱۵:۳۰ ۱۴:۱۰ ۱۵:۴۵ ۱۶:۰۰
۳ Shooting ۷۰% ۵۵% ۹۰% ۸۸%
X